REGULAMIN PROMOCJI KONSUMECKIEJ
„Karta Rossmann 25zł przy zakupie 2 opakowań soczewek ACUVUE®”

§ 1

ORGANIZATOR

Promocja Konsumencka pod nazwą „Karta Rossmann 25zł przy zakupie 2 opakowań soczewek ACUVUE®” („Promocja Konsumencka”) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Promocji Konsumenckiej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych, NIP: 113-00-20-467, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2

PRZEDMIOT PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Przedmiotem Promocji Konsumenckiej objęte są soczewki kontaktowe: 1-DAY ACUVUE® TruEye® (opakowania 30, 90, 180 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST (opakowania 30, 90, 180 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM (opakowania 30 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL (opakowania 30 szt.), 1-DAY ACUVUE® DEFINE® (opakowania 30 szt.), ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS (opakowanie 6, 12, 24 szt.), ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM (opakowanie 6 szt.), ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™ (opakowanie 30 szt.). Promocja dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.dlaoka.com należącym do OPTOART SZERMENT SPÓŁKA JAWNA, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526126, NIP: 6932176628, REGON: 022514779. Dokumentacja rejestrowa spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym – Wrocław – Fabryczna IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław. Promocją konsumencką nie są objęte podręczne opakowania soczewek kontaktowych ACUVUE®.

§ 3

UCZESTNICTWO W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych, które dokonają zakupu poprzez sklep internetowy www.dlaoka.com (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 2. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu Uczestnika do otrzymania nagrody, którą jest karta Rossmann 25 zł (dalej „Nagroda”) przy jednoczesnym zakupie 2 opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE® wskazanych w § 2 Regulaminu.
 3. Liczba Nagród jest ograniczona i będą one dostępne do wyczerpania.

§ 4

CZAS TRWANIA PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się dnia 15.01.2018 r. i trwa do dnia 31.03.2018 r. lub do wyczerpania przedmiotu Promocji Konsumenckiej .
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu www.dlaoka.com.

§ 5

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do dnia 30.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego;

b. dokładny opis i powód reklamacji;

c. podpis Uczestnika.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

§ 7

DANE OSOBOWE

 1. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa) jako Organizator Promocji Konsumenckiej przetwarza dane osobowe Konsumentów (dalej jako Dane Osobowe) wyłącznie w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji w zakresie sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej.
 2. W odniesieniu do Danych Osobowych Organizator jest administratorem danych, w rozumieniu art. 7 punkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je zgodnie z przepisami tej ustawy. Organizator nie jest administratorem danych użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w związku z ich udziałem w Promocji Konsumenckiej jest OPTOART SZERMENT SPÓŁKA JAWNA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526126, NIP: 6932176628, REGON: 022514779.
 3. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w § 6 ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Konsumenta. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych i ich poprawiania.

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować za pośrednictwem strony www.acuvue.pl o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej promocji.
 3. Niniejsza Promocja Konsumencka nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.dlaoka.com